[ Info ]

[ Lidhur me përmbajtjen… ]

…materiale të vjetra (dhe aso më të reja) arkivuar “grumbull” nga gjithandej, nga kudo që janë ruajtur e “gjetur”; nga emailat, nga dosje “offline”… por kryesisht ashtu siç ishin të postuara në Facebook (kohët e fundit, 3-4 vitet e fundit), pra “fletë” me shënime, me vjersha, skica, poezi, komente, vështrime, opinione, impresione etj etj. e madje dhe gjërash kot : ) fletë shkapërdarë gjithandej njëmendësisë e askundësisë – andaj sa i përket kohës (datave) kur janë shkruar, vizitori eventual duhet ta ketë për zemër faktin që s’ka ndonjë “koherencë kohore” a përputhje me renditjen (këtu në faqe) – gjithsesi, janë sistemuar pakashumë sipas përmbajtjes nëpër kategoritë, kategorizimi për disa gjëra mbase s’është dhe aq i saktë, por si tërësi e ndihmon navigimin sadopak…

…natyrisht, do shtohen dhe mjaft gjëra të tjera, ka ngelur dhe shumçka për t’u “gjetur” (gjëra hedhur në letër nga unë gjatë viteve, ndonjëherë dhe idesh kot), është supozuar që faqet internetike të plotësohen rregullisht, është supozuar që vullneti për ekspozimin e kreativitetit t’jetë i pashtershëm, është supozuar që qasja me blog-faqet t’jetë sistematike, do ishte mirë që shënimet tua, “fletëzat kreative e diskursive” t’jenë të sistemuara në një vend, ta kenë formën e një fletoreje “kompakte”, tekefundit dhe vetëm sa për vete ta kesh idenë, për t’i gjetur më lehtë – kështu pata menduar (madje pata ekzagjeruar në Fb duke thënë se “ars poetica”, ashtu si nuse-bukurushe me faqet çubardhake, padyshim do t’bëhet diç si “miss-fletorja” e Internetit : )

(shfletim të këndshëm, faleminderit për vizitën tuaj – senad guraziu)

 

[ About the content… ]

…older materials (here and there also newer ones) archived “in batch” from wherever they were stored or “found”; from emails, from “offline” folders… but mostly as they were posted on Facebook (lately, the last 3-4 years), so it’s about “loose pages” with notes, sketches, poems, comments, insights, opinions, impressions etc etc. and perhaps even worthless things : ) scattered all over the reality and, at the same time, nowhere – so concerning the dates when they were written, the eventual visitor must bear in mind that there’s no “time-coherence” or order (here, as published) with dates of creation – anyway, more or less the posts are sorted by category content, the categorization of some things may not be as accurate, but as a whole it helps the navigation a bit…

… of course, many more things will be added, there is much left to be “found” (notes put on paper by me through the years, sometimes maybe also “nowhere ideas” but hey… ), Internet pages are supposed to be continuously updated, the will to showcase our creativity is supposed to be inexhaustible, the systematic blog-approach also is assumed, it would be nice for your notes, for the “creative and discursive loose pages” to be stacked in one place, to have kinda the form of a “compact notebook”, at the very least, just for the idea of helping yourself in ​​finding things easier – this is how I was thinking (I even exaggerated on Fb saying that “ars poetica”, with such winsome snow white pages, definitely will become something like “miss notebook” of the Internet : )

(pleasant browsing, thank you for your visit – senad guraziu)

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content…