Fizika – Degë e shkencës…

[ fizika ]
degë e shkencës që merret me përdorimin e formulave tepër të gjata dhe komplekse për të sqaruar si rrokullisen “goglat” : )

‘physics – the branch of science concerned with using extremely long and complicated formulas to describe how a ball rolls’