Marcantonio R. Malerba – Mobilje në formën e kafshëve

…kjo “lopë-orendi” realisht mund dhe të blihet, çmimi 3690 € (blerësi duhet ta ketë parasysh që kafshët-mobilje duhet konsideruar dhe si vepra arti) – “Sending Animals” është një seri e mobiljeve në formën e kafshëve të bëra nga M. R. Malerba për markën Seletti, kjo markë (sipas atyre vetë) karakterizohet nga produkte të dizajnit kreativ dhe ironik – motoja: “R-Evolution is the Only Solution” (R-Evolucioni është e vetmja zgjidhje)

***
…this “cow” actually can be your real furniture, price 3690 € (the buyer should keep in mind that any animal shaped furniture should be considered also as an artwork) – “Sending Animals” is a series of animal shaped furniture made for the brand Seletti, according to them, the brand is characterized by products of creative and ironic design – motto: “R-Evolution is the Only Solution”
(sg – ap, prill 2020)