Etiquette (Rregullat) për Bakshishin* – Zvicrra vs. ShBA (Dallimet Kulturore)

(sguraziu – ap, maj 2020)

* bakshish (= bahşiş – turqisht) – aq e çuditshme që gjuha shqipe as në shek. XXI s’ka fjalë “shqip” për këtë 🙂

[…bakshishet janë pjesë e rëndësishme e kulturës amerikane, në ShBA “duhet” të ipet bakshish të paktën një shumë prej 10%, madje dhe nëse fare i pakënaqur me shërbimin, kjo është thjesht diç si “çmenduri” prej rregulle – nga ana tjetër ta bësh rregullën “të detyrueshme” përmes ligjeve (psh. si në Zvicër, ose pjesërisht në Francë, apo dhe ndokund tjetër) duket jo aq “e shëmtuar” por në fakt ndoshta akoma më e shëmtuar, gjoja në “mënyrë të sjellshme” shteti kujdeset dhe i “merr” bakshishet nga qytetarët, imagjino, ashtu-kështu paguhet TVSH (Taksa mbi Vlerën) dhe shteti rishtas e gjenë mënyrën e sjellshme për t’i vjedhur” paratë e tyre – booo aq “e shëmtuar” kjo, asnjë shtet i rruzullit s’duhet ta bëjë këtë, madje as vetë Zvicra s’duhet : )

1 – Në Zvicër shumica e shërbimeve përfshijnë një tarifë për “shërbimin”, i shtohet totalit në llogaritmikat e fatures, kjo do t’thotë konsumatori s’e ka në “ndërgjegje rregullën obligative” për t’dhënë një shumë shtesë (bakshish). Gjithashtu, shumica e punëtorëve zviceranë kanë të ardhura të larta (ndodhë kamarierët zviceranë fitojnë më shumë se ju!), paga minimale e zviceranëve është më e lartë sesa në vende të tjera.

2 – Në ShBA bakshishet llogariten gjithmonë si përqindje e faturës, madje para taksës për shtetin, kështu që bakshishet janë pjesë e rëndësishme e kulturës amerikane. Në industrinë e shërbimeve punëtorët amerikanë paguhen nën pagën minimale, pra ata janë të varur nga bakshishet si pjesë e madhe e të ardhurave të tyre.
Zakonisht duhet ndjekur këto rregulla: 10% nëse i pakënaqur me shërbimin, 15% nëse shërbimi ishte në rregull, 20% për shërbim të shkëlqyer, 25% për shërbim të jashtëzakonshëm.

[ të dhënat: whototip ]

Tipping Etiquette – CH vs. USA (Cultural Differences)
(sguraziu – ap, may 2020)

[…in USA you “have” to tip at least an amount of 10% even if you were unsatisfied with the service, that’s just “crazy” enough – though making it “mandatory” via the laws (like in Switzerland, or partialy in France, or elsewhere ) it looks not so “ugly” but in fact (perhaps) it’s even uglier, the state is “taking” money from citizens kinda in a “polite manner”, the consumers pay VAT-taxes (Value Added Tax) and you still find a way to “silently” steal their money – that’s so “ugly”, no state on Earth should do that, even Switzerland shouldn’t do that 🙂

1 – In Switzerland most services include a “service” charge in the bill, which means that there is no obligation for you to tip an additional amount. Also, most Swiss workers make a high capita income (which means they are often earning more than you!) and the minimum wage is higher than in other countries.

2 – In America tips are always calculated as a percentage of the bill before tax, so tipping is an important part of the American culture. People in the service industry are typically paid below minimum wage so they rely on tips as a large part of their income. It usually follows these rules: 10% if you were unsatisfied, 15% if it was ok, 20% for excellent service, 25% for outstanding service.

[ source: whototip ]