“Kalkulatorët”, thelbi i të gjitha problemeve!

llogarit… calculate, calculez, kalkulo, çfarë turpi, bota na e imponon të llogarisim ama bash gjithçka, dikur madje dhe e dashura ime ishte një “llogaritëse” e zonja (punonte në sektorin e financave, pra lirisht mund t’supozoni se dinte gjithçka për “kalkulatorët”), s’jam duke u ankuar, ishte si zemër e dashur dhe po aq bukuroshe, gjithashtu e di fort mirë se bota është mjaft e bukur, njerëzit gjithmonë thonë “botë e mrekullueshme”, aq e vërtetë, e gjitha çfarë po them është:
bota mund t’ishte shumë herë më e bukur pa “kalkulatoret”, tingëllon pothuaj si thënie kalamajsh, utopistike e madje dhe jorealistike, ama është një vërtetësi e thjeshtë, është njësoj si të thuash “bota do t’ishte shumë më mirë pa luftrat” – të gjithë e njohim këtë të vërtetë, askush s’e mohon që bota do t’ishte pothuaj idealistike pa luftrat, imagjino një botë pa kostot e armatimit (do këndonte John Lennon, ndjesë pastë – e patën vrarë të ngratin, ndoshta pikërisht për inat të “idealizmit” artistik), imagjino një botë pa kostot e tankseve, pa kostot e anijeve, të avionëve, të kamionëve, të aeroplanbartseve monstruoze, pa kostot e mijëra bombave bërthamore etj etj. – në fakt, shikuar në thelb të problematikës, mbase të gjitha luftërat vijnë për SHKAK të kësaj gjëje të thjeshtë që ia themi “llogaritje”, aq e thjeshtë është… s’kërkohet t’jesh profesor universiteti dhe as filozof i famshëm për t’i kuptuar “kalkulatorët”, e dashura ime dikur s’ishte as profesoreshë as filozofe ama dinte gjithçka rreth llogaritjeve 🙂
(sguraziu – ap, maj 2020)

[ “calculators”, the essence of all troubles ]
calculate… calculez, calculate, calculez, what a shame, our world imposes on us to calculate exactly everything, once upon a time even my girlfriend was a “lady-calculatrice”, she worked in the finance sector, so you can freely suppose she knew everything about “calculators”, I’m not complaining, she was a sweetheart and just as beautiful, I also know very well that our world is quite beautiful, people always say “wonderful world”, so true, all I’m saying is:
this world could have been much, muc better, many times more beautiful without “calculations”, it sounds almost like any childish “saying”, perhaps utopian and even unrealistic but it’s such a simple truth, it’s the same as if to say “our world would have been much better without wars” – we all know it’s true, no one denies that our world would have been almost idealistic without wars, imagine a world without the cost of armaments (John Lennon would sing, may peace be with him – they killed him, perhaps out of resentment for his artistic “idealism”), imagine a world without the costs of tanks, of ships, of war planes, of military trucks, of monstrous aircraft carriers, of thousands of nuclear bombs etc. etc. – in fact, looking at the essence of the problem, maybe all wars come BECOUSE of this simple thing we call “calculation”, it’s so simple… there’s no need to be a university professor nor a famous philosopher to understand the “calculators” of this world, my girlfriend wasn’t neither a professor nor a philosopher but she knew everything about calculations 🙂
(sguraziu – ap, may 2020)